Busy do Polski – ARNOLD

JESTEŚMY PRĘŻNIE ROZWIJAJĄCĄ SIĘ FIRMĄ PRZEWOZOWĄ. SPECJALNIE DLA CIEBIE CODZIENNIE CZERPIEMY NOWE POMYSŁY Z PRAWIE DWUDZIESTOLETNIEGO, BOGATEGO DOŚWIADCZENIA I STALE POSZERZAMY NASZE HORYZONTY.

Twój kom­fort i zado­wo­le­nie są dla nas naj­waż­niej­sze! Zro­bimy wszystko, by spro­stać Twoim wyma­ga­niom i ocze­ki­wa­niom. Zawie­ziemy Cię bez­piecz­nie, na czas i do celu zawsze, nie­za­leż­nie od pory dnia i nocy. Nie­ważne, czy wyjeż­dżasz do pracy, w odwie­dziny, czy na urlop. Z nami codzien­nie doje­dziesz w każde miej­sce w Niem­czech, Holan­dii i Bel­gii. Jeź­dzimy rów­nież na tere­nie Pol­ski!

Dowie­ziemy Cię na każde lot­ni­sko i odbie­rzemy kiedy tylko zechcesz. Możesz rów­nież wyna­jąć busa wraz z kie­rowcą na dowolny prze­jazd w całej Europie.

By zare­zer­wo­wać prze­jazd, nie musisz wycho­dzić z domu, ani pła­cić za połą­cze­nie tele­fo­niczne. Napisz do nas! Oddzwo­nimy i odpo­wiemy na wszyst­kie Twoje pytania.

Jeśli jesteś zde­cy­do­wany i wiesz już wszystko, wystar­czy że wypeł­nisz for­mu­larz i prze­ślesz go do nas. Twoja rezer­wa­cja zosta­nie zapi­sana w naszym kom­pu­te­ro­wym sys­te­mie rezer­wa­cji i potwier­dzona poprzez wysła­nie do Cie­bie wia­do­mo­ści e-mail, bądź sms – wybór należy do Ciebie.

www.ARNOLD
Busy do Polski
Busy-do-HOLANDII