Domek holenderski

Domek holenderski – tymczasowy obiekt budowlany
W zależności od sytuacji za tymczasowy budynek budowlany możemy uznać budynek ruchomy jakim może być kiosk, czy też przyczepa kempingowa, która w swojej konstrukcji przypomina barakowóz. Rozwiązania te można często zobaczyć przy okazji rozbudowy aglomeracji miejskich.

Czym jest domek holenderski?

Budowla domku holenderskiego nie ma jasnej definicji w polskim prawie. Oficjalnie obowiązująca definicja określa taki domek jako konstrukcję lekką, osadzoną na specjalnym podwoziu jezdnym lub nieruchomych klockach i służącą do tymczasowego pobytu. Aby usytuować domek holenderski nie musimy ingerować w podłoże, dlatego możemy go swobodnie przestawiać z miejsca na miejsce.

Cechy konstrukcyjne domku holenderskiego pozwalają go zakwalifikować, na mocy art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) jako tymczasowy obiekt budowlany.

Tymczasowy obiekt budowlany

Przywołany przepis prawa budowlanego definiuje tymczasowy obiekt budowlany jako obiekt przeznaczony do czasowego użytku w okresie krótszym niż jego trwałość techniczna i nie złączony trwale z gruntem, przeznaczony do przeniesienia w inne miejsce lub do rozbiórki. Za przykład takiego obiektu możemy podać : wozy sprzedaży ulicznej, barakowozy, kontenery mieszkalne (stosowane często przy wznoszeniu budowli).

W ustawie są podane między innymi takie przykłady obiektów, pozwalają one idealnie zobrazować możliwość przeniesienia i brak łączenia z gruntem. Wyliczone w ustawie obiekty mają charakter jedynie obrazowy. Aby obiekt mógł zostać uznany za tymczasowy obiekt budowlany nie musi być koniecznie wymieniony w przepisie prawa.

Szczególnym przypadkiem obiektu tymczasowego jest ruchomy kiosk umieszczany na kołach i przewożony w inne, lepsze miejsce.

//

Pozwolenie na budowę, usytuowanie obiektu 

Domek holenderski jest określeniem czysto handlowym, nie występuje ono w prawie budowlanym, ani w żadnej innej dziedzinie prawa. Obiekt tego typu nie wymaga rejestracji, badań technicznych i dopuszczenia do ruchu. Domek holenderski jest obiektem tymczasowym, którego ścisła definicja została podana wcześniej.

Zgodnie z artykułem 29 prawa budowlanego:

  1. Pozwolenia nie wymaga budowa tymczasowego obiektu budowlanego niepołączonego z gruntem i przeznaczonego do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w określonym terminie.
  2. Pozwolenia nie wymaga także budowa obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie trwania robót budowlanych umieszczonych na terenie budowy oraz barakowozów użytkowanych nie tylko w trakcie trwania prac budowlanych.

 W tym przypadku konieczne jest dokonanie zgłoszenia w odpowiednim urzędzie.

W przypadku tymczasowego obiektu budowlanego zgłosznie ważne jest przez 120 dni od daty wpłynięcia zgłoszenia. Po upływie tego czasu należy bezzwłocznie usunąć domek. Przesunięcie w inne miejsce nie załatwia sprawy. W praktyce wygląda to tak : po 120 dniach zgłoszenie wygasa, domek jest przenoszony w inne miejsce i dokonywane jest ponowne zgłoszenie ustawienia domku.

Zgłoszenia ustawienia domku należy dokonać przed terminem rozpoczęcia robót budowlanych. Rozpocząć budowę można, jeżeli w terminie 30 dni od doręczenia właściwemu organowi zgłoszenia nie otrzymaliśmy sprzeciwu i, jeżeli nie minęły 2 lata od pierwotnego terminu jej rozpoczęcia.

Problemy rozpoczynają się w momencie, kiedy ustawimy domek holenderski przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Stąd też, przed budową należy rozważyć czy lepszym wyjściem by nie było zgłoszenie go jako obiektu tymczasowego lub jako obiektu przeznaczonego do użytkowania w trakcie trwania prac budowlanych (czas zgłoszenia to 120 dni).

Zgodnie z definicją domek holenderski może być może być ustawiany w dowolnym miejscu i możemy przy jego pomocy czerpać korzyść materialną. Musimy jednak pamiętać, że w prawie jest on ujęty jako tymczasowy obiekt budowlany, który wymaga zgłoszenia w odpowiednim urzędzie. Pozwolenie wydawane jest na czas określony.