Fundacja kulturalno-społeczna

Projekt „Mnożenie przez Dzielenie – Edukacja dla Integracji” (EDI) współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme – LLP), akcja Projekty Partnerskie Grundtviga.
Wdrażany przez organizacje partnerskie z 9 krajów Unii Europejskiej (jest prawdopodobnie największym projektem wdrażanym obecnie w ramach LLP), ma na celu zwiększenie skuteczności edukacji nieformalnej osób dorosłych w zakresie integracji europejskiej realizowanej na szczeblu lokalnym: przez zwykłych obywateli w sytuacjach codziennych, w miejscach pracy i aktywności pozazawodowej.
Chodzi o eliminowanie negatywnych postaw i zachowań wobec różnego rodzaju mniejszości i grup dyskryminowanych, przełamywanie stereotypów i uprzedzeń oraz promowanie zachowań opartych na wzajemnym rozumieniu, akceptowaniu i poszanowaniu różnic oraz uznaniu prawa do własnej tożsamości prowadzących do współistnienia opartego na wzajemnym szacunku. Realizacja projektu przyczyni się zatem do zmniejszenia istotnych i powszechnych problemów, występujących z różnym natężeniem w całej Europie, we wszystkich grupach wiekowych i we wszystkich obszarach życia, których źródłem jest niska świadomość społeczna, niewiedza i braki w elementarnej edukacji obywatelskiej.
Cele projektu osiągnięte zostaną dzięki dzieleniu się partnerów własnymi doświadczeniami i najlepszymi praktykami, współpracy w kreowaniu nowych rozwiązań i włączaniu ich do własnej praktyki edukacyjnej, a więc mnożeniu korzyści. Służą temu wizyty u partnerów, seminaria, warsztaty i dyskusje oraz wspólne przygotowanie i udział w wydarzeniach edukacyjnych i imprezach integracyjnych, a także współpraca z lokalnymi władzami i mediami.
Przebieg i efekty prac utrwalone i rozpowszechnione zostaną w postaci wystaw fotografii i filmów, bloga, stron www, profilu projektu na portalu Facebook oraz publikacji „Lekcje integracji”, zbierającej najlepsze praktyki, opis metod i form edukacyjnych oraz wskazówki metodyczne i porady praktyczne dla przyszłych użytkowników.

CELE PROJEKTU
Celem ogólnym projektu jest zwiększenie skuteczności działania organizacji partnerskich w 9 krajach Unii Europejskiej w zakresie edukacji dorosłych na rzecz integracji europejskiej w wymiarze lokalnym: przeciwdziałania uprzedzeniom, przełamywania stereotypów, zwalczania ksenofobii, promowania przyjaznej integracji mniejszości ze środowiskami lokalnymi, funkcjonowania opartego na wzajemnym szacunku, rozumieniu różnic i współdziałaniu.
Zostanie on osiągnięty poprzez realizację sumy celów szczegółowych:
Udoskonalenie i wzbogacenie warsztatu i metodyki edukacji dorosłych w zakresie integracji środowisk lokalnych o nowe formy i metody dydaktyczne – poszerzenie i urozmaicenie oferty edukacyjnej 9 organizacji partnerskich;
Wzrost wiedzy, zmiana świadomości i postaw dorosłych słuchaczy w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu i współpracy z grupami zagrożonymi marginalizacją;
Opracowanie zestawu materiałów dydaktycznych i wskazówek metodycznych dotyczących edukacji dorosłych w zakresie integracji środowisk lokalnych wraz z opisami przykładów dobrych praktyk;
Wypracowanie i przetestowanie formuły skutecznej współpracy (w tym zasad i sposobów komunikacji) w zakresie wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy partnerami;
Nawiązanie współpracy z władzami i mediami lokalnymi w zakresie wypracowania pozytywnego wizerunku i popularyzacji tematu projektu i źródeł jego finansowania.

DZIAŁANIA
Działania projektowe będą koncentrowały się wokół nieformalnej edukacji osób dorosłych w zakresie integracji europejskiej na szczeblu lokalnym, realizowanej w sytuacjach codziennych przez obywateli. Chodzi o ukształtowanie postaw otwartości na przełamywanie stereotypów, gotowość do zrozumienia inności, przyjazne współistnienie i współdziałanie oparte na wzajemnym szacunku.
Działania realizowane w ramach projektu obejmą między innymi:
Spotkania partnerów, seminaria i warsztaty dla wszystkich instytucji zaangażowanych w projekt oraz ich słuchaczy;
Wyjazdy do organizacji partnerskich kadry i dorosłych słuchaczy uczestniczących w projekcie;
Wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, z wykorzystaniem odpowiednich środków, w tym technologii informacyjno-komunikacyjnych (strony internetowe, e-mail, video-konferencje, Skype, portal społecznościowy, dysk sieciowy);
Organizowanie i udział w imprezach i wydarzeniach (konferencje, festyny, festiwale, wycieczki, odczyty, itp.);
Wykonanie filmów i fotografii dot. tematyki projektu;
Organizowanie wystaw, opracowywanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów i dokumentów dotyczących działań prowadzonych w ramach współpracy;
Rozpowszechnianie doświadczeń i efektów projektu;
Autoewaluację.
PARTNERZY
Projekt wdrażany jest w partnerstwie organizacji pozarządowych z 9 krajów członkowskich Unii Europejskiej:
Stowarzyszenie „Integracja” w Suwałkach – Polska;
Stichting Euro Polonia (Fundacja Euro Polonia) – Holandia;
Polnische Frauen in Wirtschaftund Kultur e.V. (Stowarzyszenie Polki w gospodarce i kulturze) – Niemcy;
Místní skupina Polskéhokulturně-osvětovéhosvazu v Jablunkově (Miejscowe Koło Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Jabłonkowie) – Czechy;
Polska Riksförbundet i Sverige (Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji) – Szwecja;
Enosi ton Polonon stin Ellada – Prigkipas Mieszko (Zrzeszenie Polaków w Grecji „Książę Mieszko”) – Grecja;
Biedrība „Rodacy” (Towarzystwo „Rodacy”) – Łotwa;
Viešoji įstaiga Vilniaus trečiojo amžiaus universitetas (Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wilnie) – Litwa;
Florek & Entertainment (Stowarzyszenie Florek & Entertainment) – Francja.
AKTUALNOŚCI
22.07.2014

Dokładnie za tydzień rozpocznie się szósta „mobilność” w ramach projektu EDI. Tym razem zagościmy w Republice Czeskiej, a naszymi gospodarzami będzie Miejscowe Koło Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Jabłonkowie na styku Polski, Czech i Słowacji.

Spotkanie zapowiada się wyjątkowo z kilku względów:

będzie zrealizowane przy okazji największego dorocznego święta Polaków na Zaolziu pn. „Gorolski Święto”, które samo w sobie jest wyjątkowo malownicze i atrakcyjne;
będzie najdłuższe (7 dni) i realizowane na terenie trzech krajów: Czech, Polski i Słowacji (tzw. „trójstyk”);
pierwszy raz spotkamy się w górach;
w czasie „mobilności” będzie miało miejsce niezwykłe wydarzenie specjalne.

fundacja

Na zdjęciu: Jabłonków, centrum.

Bardzo bogaty program „mobilności” można pobrać tutaj.

* * *

30.06.2014

Przed pięcioma dniami zakończyliśmy spotkanie partnerów na Łotwie. Spotkanie pod wieloma względami wyjątkowe, bliskie naturze, tradycji, obrzędom.

Gospodarze „mobilności”, Towarzystwo „Rodacy” z Jekabpils, zadbali o przygotowanie programu, który połączył walory edukacyjne przekazywane w formach tradycyjnych z możliwością doświadczenia życia, jakim żyją mniejszości narodowe na Łotwie wraz z kulturą ludową w różnych aspektach, pozwalającą zachować im swą tożsamość. Oprócz konferencji i warsztatów mieliśmy więc bliskie spotkania z: tańcem, śpiewem, rękodziełem, kulinariami. Wzięliśmy udział w tradycyjnych obchodach Ligo – Nocy Świętojańskiej (która na Łotwie jest największym świętem państwowym) i związanych z nimi obrzędach: wiciem i puszczaniem wianków, wypowiadaniem życzeń, skokami przez ognisko… Naszym wspólnym życzeniem pozostaje: więcej takich spotkań, więcej takich projektów!

dzwina

Na zdjęciu: Ligo (Noc świętojańska), Dźwina tuż po wschodzie. Wianki spłynęły.

Dziś ukazał się trzeci już numer kwartalnika projektu pt. „biulEDIn”, przygotowany przez organizację partnerską ze Szwecji. Do pobrania, wraz z poprzednimi, pod adresem: http://1drv.ms/1fFm48i.

EDI doczekał się też swojej piosenki, autorstwa Nuty Niepokornej ze Szwecji. Do posłuchania zapraszamy tu:https://onedrive.live.com/

* * *

16.06.2014

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że projekt zbliża się do półmetka. Za oknem lato. A za kilka dni rozpocznie się piąta z zaplanowanych dziesięciu „mobilności”.

21 czerwca spotkamy się na Łotwie. Tematem spotkania partnerów będzie integracja mniejszości narodowych realizowana poprzez kultywowanie i dzielenie się elementami tradycji i kultury, w tym kultury ludowej: tańcem, rękodziełem, kulinariami. Mamy nadzieję spotkać się i bliżej poznać nie tylko naszych rodaków – gospodarzy mobilności, ale także mniejszość białoruską i ukraińską i doświadczyć tego wszystkiego. Dodatkową atrakcją będzie termin: Noc Świętojańska, na Łotwie obchodzona jako Ligo.

lotwa

Na zdjęciu: Towarzystwo „Rodacy” z Jekabpils, gospodarze spotkania, w pełnej krasie.

„Mobilność” odbędzie się w Jekabpils, ale przy okazji odwiedzimy Rygę, która w tym roku nosi zaszczytny tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Program spotkania można pobrać tutaj.

* * *

infonotatka

* * *

14.05.2014

Właśnie zakończyliśmy czwartą „mobilność” w ramach realizacji projektu „Mnożenie przez Dzielenie – Edukacja dla Integracji”. Tym razem miejscem spotkania było szwedzkie Malmö, a gospodarzem – tamtejszy Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji.

Przedstawiciele organizacji partnerskich między innymi wzięli udział w konferencjach: „Być Polakiem w Unii. Utrzymanie i krzewienie polskiej tożsamości narodowej – wymiana doświadczeń z UE“ oraz „Przyszłość szkoły polonijnej” i warsztatów nt. edukacji na rzecz integracji mniejszości etnicznych. Mieliśmy okazję porozmawiać o tym z merem tego wielonarodowościowego miasta, który przyjął nas w reprezentacyjnym Ratuszu. Niezapomnianych wzruszeń dostarczyły występy maluchów z zespołu ludowego Kwiaty Polskie oraz program zaprezentowany przez naszych partnerów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wilnie.

mermalmo (1)

Na zdjęciu: spotkanie z merem Malmö w tamtejszym Ratuszu.

W Malmö miała miejsce pierwsza wystawa fotografii dokumentująca pracę i postępy naszego projektu.

Kolejna „mobilność” odbędzie się w czerwcu na Łotwie.

* * *

01.05.2014

Dokładnie za tydzień rozpocznie się kolejna, czwarta „mobilność” (spotkanie Partnerów) w ramach projektu „Mnożenie przez Dzielenie – Edukacja dla Integracji”. Partnerzy spotkają się w Malmö w Szwecji, a gospodarzem wydarzenia będzie Związek Organizacji Polonijnych w Szwecji.

ratusz-malmo

Na zdjęciu: ratusz w Malmö.

Czeka nas udział w międzynarodowych konferencjach: „Być Polakiem w Unii. Utrzymanie i krzewienie polskiej tożsamości narodowej – wymiana doświadczeń z UE“ oraz „Przyszłość szkoły polonijnej”, imprezy organizowane podczas Dni Polskich, a także warsztaty nt. edukacji na rzecz integracji mniejszości etnicznych. W Malmö odbędzie się też pierwsza wystawa fotografii dokumentująca pracę i postępy naszego projektu. Program mobilności do pobrania tutaj.

* * *

17.04.2014

Przedwczoraj zakończyła się trzecia już „mobilność” (spotkanie Partnerów) w ramach naszego projektu. Tym razem przedstawiciele organizacji partnerskich z 8 krajów spotkali się w Grecji. Gospodarzem „mobilności” było tamtejsze Zrzeszenie Polaków w Grecji „Książę Mieszko”.

Program pięciodniowego spotkania był bardzo bogaty i pozwolił między innymi:
podyskutować nt. sytuacji imigrantów w Grecji w czasach kryzysu;
porozmawiać o sposobach i efektach promowania marki „Polska” za granicą;
oddać hołd Polakom poległym w Messolongi i porozmawiać o tym z merem miasta;
z bliska poobcować z grecką kulturą antyczną (na zdjęciu: EDI na Akropolu);
poobcować jak wyżej ze współczesną grecką kulturą ludową i kulinarną.

ateny

Następne spotkanie już w maju w szwedzkim Malmö!

* * *

31.03.2014

Dziś ukazał się drugi numer biulEDInu, kwartalnika wydawanego w ramach naszego projektu. Tym razem przygotowały go wspólnie organizacje partnerskie z Niemiec i Grecji: Polki w Gospodarce i Kulturze oraz Zrzeszenie Polaków w Grecji „Książę Mieszko”.

Na dziewięciu stronach można znaleźć informacje przybliżające działalność tych organizacji, trochę wspomnień z ostatniej mobilności, opis planów na najbliższą przyszłość oraz dawkę humoru; wszystko w charakterystycznym dla EDI’ego lekkostrawnym sosie edukacyjnym.

ekran-edi

BilulEDIn został rozesłany pocztą elektroniczną do odbiorców w 17 krajach Europy; dostępny jest też pod adresem http://1drv.ms/1fFm48i. Wydawcą następnego numeru, który ukaże się w końcu czerwca, będzie organizacja partnerska ze Szwecji.

* * *

04.03.2014

Wczoraj wieczorem odbyła się kolejna comiesięczna konferencja Partnerów Projektu. Przed nami najbardziej gorące i pracowite półrocze w życiu EDI’ego: od kwietnia do września bieżącego roku zorganizujemy 5 „mobilności”, kolejno w: Grecji, Szwecji, na Łotwie, w Czechach i Francji. Planujemy mnóstwo różnych działań, w tym spotkania w polskich placówkach dyplomatycznych, udział w konferencjach, seminariach i warsztatach, wycieczkach edukacyjnych, spotkaniach z mediami oraz lokalnymi społecznościami i władzami.

Chyba stęskniliśmy się za sobą. Myślimy o EDI’m bezwiednie, przy okazji codziennych czynności. Oto, jakie rogaliki „upiekły się” Magdzie z Czech:

rogale-edi

* * *

27.01.2014

Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym licznik odwiedzin naszego bloga pt. „Lekcje integracji” przekroczył liczbę 3000 (trzech tysięcy) odsłon! Blog, w którym dzielimy się naszymi refleksjami związanymi z udziałem w projekcie oraz z szeroko pojętymi: edukacją i integracją dostępny jest pod adresem www.lekcjeintegracji.blogspot.com.

metaobraz

Statystyki nie kłamią. Okazuje się, że oprócz 9 krajów „projektowych”, mamy stałych czytelników również w: Danii, Kanadzie, Korei Południowej, Rosji, Serbii, Stanach Zjednoczonych i Wenezueli.

Przy okazji warto zauważyć, że za kilka dni EDI skończy… pół roku. To już ¼ wdrażania projektu! Gratulujemy Partnerom, Przyjaciołom i Sympatykom. Jeszcze mnóstwo przed nami!

* * *

Biuletyn EDI – grudzień 2013

03.12.2013

Wczoraj odbyła się trzecia już, comiesięczna konferencja Partnerów projektu. Ponieważ w grudniu nie mamy możliwości osobistego spotkania w pełnym składzie, konferencję przeprowadzono za pośrednictwem komunikatora Skype.

Oprócz omówienia bieżącego stanu realizacji naszego projektu, udało się ustalić dokładne daty prawie wszystkich przyszłorocznych „mobilności”. To znacznie ułatwi nam planowanie i pozwoli z wyprzedzeniem poczynić ustalenia organizacyjne ułatwiające podróżowanie, bieżącą działalność organizacji czy wsparcie partnerów w zakwaterowaniu.

Nasz grafik na 2014 przedstawia się następująco ekscytująco:

Grecja: 10 – 15 kwietnia (obchody rocznicy walk o niepodległość z udziałem polskich Filhellenów w Messolongi. Prezentacja tradycji związanych z obchodami Świąt Paschy w ortodoksyjnej Grecji);
Szwecja: 08 – 12 maja (konferencja „Być Polakiem w Unii. Utrzymanie i krzewienie polskiej tożsamości narodowej – wymiana doświadczeń z UE“, europejska konferencja na temat oświaty i edukacji polskiej za granicą, tydzień polski w Szwecji);
Łotwa: 21 – 25 czerwca (Ligo/noc świętojańska – imprezy kulturalne, prezentacja rękodzieła ludowego i tradycyjnie wyrabianej żywności – sery, piwo, kwas chlebowy, wędliny, chleb);
Czechy: 29 lipca – 04 sierpnia (67. Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne „Gorolski Święto”);
Francja: 11 – 15 września (międzynarodowa konferencja „Wizerunek Polski za granicą”).

* * *

07.11.2013

logo koloniaJuż za tydzień rozpocznie się druga mobilność (spotkanie Partnerów) w ramach projektu EDI. Główny punkt prawie trzydniowego spotkania to przygotowanie i udział w konferencji „imPuLsy – Polka – Przedsiębiorczyni – Europejka”, która odbędzie się w gościnnych progach Konsulatu Generalnego RP w Kolonii/Niemcy (15.11.2013, godz. 17.00). Podczas konferencji członkinie organizacji partnerskiej, gospodarza mobilności (Stowarzyszenia Polki w Gospodarce i Kulturze), podzielą się doświadczeniami związanymi z drogą, jaką musiały przebyć, by odnieść sukces zawodowy po przybyciu do „nowego” kraju zamieszkania i pracy.

Konferencja będzie przyczynkiem do warsztatów na temat przełamywania stereotypów i walki z uprzedzeniami, w szczególności dotyczącymi imigrantów, kobiet i osób w wieku 50+, organizowanych następnego dnia. Od naszego niemieckiego Partnera spodziewamy się pozyskać cenne doświadczenie w zakresie organizacji imprez o charakterze popularnonaukowym (konferencje, seminaria, panele dyskusyjne) jako skutecznych metod edukacyjnych.

Tu można pobrać program spotkania oraz konferencji. Zapraszamy!

* * *

Nasz Projekt…

europolonia

17 września 2013 r.

W dniu 15 września uruchomiono blog projektu pt. „Lekcje integracji”, gdzie będziemy opisywać nasze działania i dzielić sięswoimi wrażeniami. Znajdą się tu również lekcje, które wyniesiemy ze współpracy i wymiany doświadczeń. Blog będzie materiałem wyjściowym do publikacji o tym samym tytule, którą pozostawimy potomnym jako jeden z rezultatów projektu. Zapraszamy dowymiany myśli i poglądów pod adresem www.lekcjeintegracji.blogspot.com.

Projekt „Mnożenie przez Dzielenie – Edukacja dla Integracji” (EDI) współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramachProgramu Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme – LLP) – akcja Projekty Partnerskie Grundtviga.

Wdrażany przez organizacje partnerskie z 9 krajów Unii Europejskiej (jest prawdopodobnie największym projektem wdrażanym obecnie w ramach LLP), ma na celu zwiększenie skuteczności edukacji nieformalnej osób dorosłych w zakresie integracji europejskiej realizowanej na szczeblu lokalnym: przez zwykłych obywateli w sytuacjach codziennych, w miejscach pracy i aktywności pozazawodowej

*

Ustalone zostało miejsce pierwszego spotkania partnerów projektu, które odbędzie się już za dwa tygodnie, w dniach 2 – 6 października 2013. Spotkamy się w Suwalskim Ośrodku Wspierania Aktywności (SOWA) w miejscowości Lipniak pod Suwałkami. Malowniczo położony ośrodek ma doskonałe warunki do wygodnego pobytu i efektywnej pracy.

suwaki

Suwałki

KONTAKT
Fundacja Euro Polonia
Lorentzplein 43a

1171 BB Badhoevedorp
e-mail; euro-polonia@hotmail.com , www.europolonia.nl,

tel.0031(0)633619459

Koordynatorzy lokalni projektu:
Prezes Fundacji – Zofia Mrugala-Bukna
Wiceprezes – Marek Szeliga

//
Busy Polska – Holandia