Swój biznes w NL

Praca na zasadzie samozatrudnienia (własna działalność gospodarcza)

W Niderlandach można prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek w dwojaki sposób:

  • Jako firma zarejestrowana w Polsce. Muszą to potwierdzać odpowiednie polskie dokumenty. Są to: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, numer NIP i numer REGON. Jeśli spełnione są określone warunki, można pozostać w polskim systemie ubezpieczeń społecznych. W tym celu należy złożyć w swoim oddziale ZUS wypełniony formularz A 1. Jeśli działalność gospodarcza jest zarejestrowana  w Polsce, a polska firma wykonuje zlecenia w Niderlandach  przez okres dłuższy niż 183 dni,  wówczas należy (jako jednoosobowa firma lub polski pracodawca) odprowadzać w Holandii podatki od swoich dochodów lub wynagrodzenia pracowników. Jeśli pracownicy są wynajmowani innym firmom w Niderlandach, obowiązek ten istnieje od pierwszego dnia, kiedy pracownicy wykonują pracę w tym państwie.
  • Jako jednoosobowa firma zarejestrowana w Niderlandach. Po zarejestrowaniu firmy w Niderlandach przedsiębiorca polski jest sam odpowiedzialny za płacenie podatków w Niderlandach. Jako niderlandzki podatnik podlega też tutejszym przepisom z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Trzeba się najpierw upewnić czy umowa zawarta z firmą od której dostaliśmy zlecenie nie będzie traktowana jako umowa o pracę a miedzy zleceniobiorcą a zleceniodawcą nie zaistnieje stosunek jak miedzy pracownikiem a pracodawca. W tym celu należy wystąpić do urzędu skarbowego z prośba o tak zwany VAR ( Verklaring Arbeids Relatie – oświadczenie urzędu podatkowego, że przedsiębiorca nie wykonuje pracy jako pracownik)

W Niderlandach osoby pracujące na zasadach samozatrudnienia (własnej działalności gospodarczej) nie mają prawa do otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia chorobowego w razie niezdolności do pracy oraz świadczeń emerytalnych. Wiele towarzystw ubezpieczeniowych oferuje jednak dodatkowe indywidualne ubezpieczenia emerytalne lub na wypadek niezdolności do pracy.

za: http://haga.msz.gov.pl/