Umowa o pracę w NL

 

Zatrudniając pracownika z Polski pracodawca jest zobowiązany do sporządzenia kserokopii jego dokumentu tożsamości oraz numeru SOFI ( BSN). 

Osoba podpisująca umowę ze strony pracodawcy musi być do tego upoważniona.

Umowa powinna zawierać:

Dane osobowe pracownika, miejsce wykonywania pracy, datę rozpoczęcia oraz czas trwania umowy, wysokość wynagrodzenia, stanowisko oraz zakres obowiązków, długość okresu wypowiedzenia umowy, ilość godzin pracy w tygodniu oraz informacje czy obowiązuje układ zbiorowy pracy.

Choć w praktyce nie zawsze pracodawca będzie przestrzegał podania powyższych informacji w kontrakcie, pracownik może zarządach ich zamieszczenia.

W umowie może zostać określony okres próbny. Oznacza to, iż podczas tego okresu pracodawca i pracownik mogą rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym bez podania powodu. Okres próbny musi być ustalony na piśmie, uzgodnienia ustne nie są ważne.

Pracownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o prace zachowując termin wypowiedzenia zawarty w umowie, najczęściej jest to jeden miesiąc.

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy bez zgody UWV, dopiero po wydaniu zgody przez tą instytucje może wypowiedzieć umowę, zachowując przy tym obowiązujący termin wypowiedzenia. Kryteria UWV przy wydawaniu zgody na zwolnienie pracownika są bardzo ostre i takie pozwolenie zostanie wydane jedynie w przypadku reorganizacji firmy czy tez z przyczyn ekonomicznych ( brak środków finansowych na wynagrodzenie pracownika).

Zwolnienie natychmiastowe przez pracodawcę oraz pracownika musi być uzasadnione ważnym powodem,

np. odmowa wykonywania obowiązków, kradzież, nadużycia, posługiwanie się fałszywymi dokumentami itp.

W przypadku, gdy pracownik uważa, że jego zwolnienie jest bezpodstawne musi natychmiast podjąć działanie: powiadomić pracodawcę o tym, że się nie zgadza z powodem zwolnienia i wyraża gotowość do kontunuowania pracy oraz natychmiast poszukać pomocy prawnej lub zgłosić się od jednego z punktów pomocy dla Polaków (np. Fundacja Polanders)

Przy zawieraniu umowy o pracę z pracodawcą niderlandzkim lub z tutejszym biurem pośrednictwa pracy (Uitzendbureau) należy zawsze uważnie i wnikliwie czytać treść przedstawianej  pracownikowi do podpisu umowy. W żadnym przypadku nie wolno podpisywać umów sporządzonych w niezrozumiałym języku.

za: http://www.haga.msz.gov.pl/