Utrata dokumentów w NL

Utrata dokumentów

1. DOKUMENT PASZPORTOWY

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych, zgłoszenia utraty dokumentu za granicą dokonuje się osobiście w najbliższej placówce konsularnej RP. Osoba dokonująca zgłoszenia powinna mieć ze sobą inny ważny dokument ze zdjęciem.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych, utrata ważnego paszportu z winy posiadacza powoduje konieczność poniesienia kosztów podwyższonej opłaty paszportowej przy składaniu wniosku odnośnie kolejnego paszportu:

– 10‑letniego – 330 euro,

– 5-letniego – 210 euro.

Dlatego też w przypadku utraty paszportu bez winy posiadacza, w trakcie ubiegania się o wydanie nowego paszportu konieczne jest okazanie dokumentu potwierdzającego taki stan rzeczy. W przypadku kradzieży jest to protokół z policji potwierdzający, iż paszport został skradziony.

 

2. DOWÓD OSOBISTY

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z  art. 47 ustawy  z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1131, z późn. zm.),  a także rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r. poz. 212), posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie i osobiście ten fakt dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu. Posiadacz dowodu osobistego, który utracił ten dokument dokonuje zgłoszenia na formularzu, którego wzór został określony rozporządzeniem i dostępny jest TUTAJ

Jednocześnie informujemy, iż złożenie wniosku oraz wydanie nowego dowodu osobistego jest możliwe w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej . W tym celu sugerujemy bezpośredni kontakt z wybranym urzędem w kraju podczas pobytu w Polsce.

Informacje dotyczące zastrzegania dowodu osobistego w polskich bankach można znaleźć na stronie:  http://dokumentyzastrzezone.pl/

W razie znalezienia własnego dowodu osobistego, który wcześniej zgłoszono jako utracony należy go niezwłocznie zwrócić do organu, który dowód wydał. Nie jest więc możliwe, aby po złożeniu zgłoszenia o zgubieniu dowodu, w przypadku jego odnalezienia, właściciel  nadal się nim posługiwał jako dokumentem ciągle ważnym.

3. PRAWO JAZDY

Uprzejmie informujemy, że Wydział Konsularny Ambasady RP w Hadze nie przyjmuje zgłoszeń utraty prawa jazdy. Dokument ten zastrzec można bezpośrednio w organie, który wydał dokument.

W sprawie wydania duplikatu prawa jazdy prosimy również o bezpośredni kontakt z właściwym urzędem w kraju.

za:http://www.haga.msz.gov.pl/